Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και σε λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. - Τροποποίηση απόφασης

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και σε λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. - Τροποποίηση απόφασης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1370), η υπ' Αριθμ. 17326 - 14.03.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’ 350)".

Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται εκ νέου ο τρόπος, ο χρόνος και το περιεχόμενο των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ..


Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και σε λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. - Τροποποίηση απόφασης

Τροποποιήθηκε εκ νέου η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ..

Διαβάστε περισσότερα