Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα

Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2614) η υπ' Αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 - 21.04.2023 ΚΥΑ, με τίτλο: "Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019".

Με την εν λόγω ΚΥΑ περιγράφονται αναλυτικά οι προσλήψεις που εξαιρούνται από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.
Ενδεικτικά εξαιρούνται:
η) Οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).
θ) Το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός/αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές (περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).
ιζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (περ. κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ).
θ) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) (περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).
κα) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).
άρθρου 25 του ν. 4829/2021).
κβ) Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, ή αποκλειστικά από ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, (περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η.7.2023