Σε ΦΕΚ οι αλλαγές στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 12), ο Ν.5013/2022 με τίτλο: "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις", με τις διατάξεις του άρθρου 31 του οποίου τροποποιούνται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 82) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στην παρ. 1
αα) στην περ. γ΄ οι λέξεις «καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου» διαγράφονται,
αβ) καταργούνται οι περ. δ΄, θ΄, οι υποπερ. i και iii της περ. ιε΄ και οι περ. ιζ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κγ΄ και κδ΄,
αγ) αντικαθίστανται οι περ. στ΄ και ζ΄ ,
β) αντικαθίσταται η παρ. 2,
γ) προστίθεται παρ. 4

Ιδίως, αφαιρούνται από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής:
- η έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου,
- η απόφαση για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η απόφαση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021
- η απόφαση για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής 
- η έγκριση των όρων και η σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
- η απόφαση περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- η απόφαση για τη χρηματοδότηση των κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου
- η απόφαση για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου
- η απόφαση για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους
- η απόφαση για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53) ή για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων δήμων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
- η απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/ 2020 (Α' 53)
- η άσκηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους
- η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και η συμφωνία του ανταλλάγματος και των όρων της σύμβασης παραχώρησης.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Επισημαίνεται, πως με τις διατάξεις του άρθρου 32 του εν λόγω νόμου, η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής γίνεται ετήσια, και η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής από το δημοτικό συμβούλιο διενεργείται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αλλαγή αυτή ισχύει για τις δημοτικές αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.