Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών έτους 2022

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών έτους 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 220) η υπ' Αριθμ.Α.1006 - 17.01.2023 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: "Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022".

Η ως άνω απόφαση, διορθώθηκε με το ΦΕΚ(Β' 381).

Με την ως άνω απόφαση, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα μέσω παράθεσης σχετικών προτύπων, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ως άνω στοιχείων για το έτος 2022, ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2023.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών έτους 2022

Σε ΦΕΚ ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα