Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομείων κυριότητας των Ο.Τ.Α α’ βαθμού

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομείων κυριότητας των Ο.Τ.Α α’ βαθμού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3353), η υπ' Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/51866/706-11.05.2023 ΚΥΑ, με τίτλο: "Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομείων κυριότητας των Ο.Τ.Α α’ βαθμού".

Η εκμίσθωση λατομείων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα των O.T.A. α’ βαθμού, πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α, είτε μετά από πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, είτε με απευθείας σύμβαση και εφόσον σε αμφότερες τις περιπτώσεις προηγηθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης του λατομικού δικαιώματος. Αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία που ακολουθείται παρατίθενται στην εν λόγω ΚΥΑ.