Νέα τετράμηνη παράταση της Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης

Νέα τετράμηνη παράταση της Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 5081) η υπ' Αριθμ.3.5711/2023 ΚΥΑ, με τίτλο: "3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β’ 5895)".

Βάσει της ως άνω ΚΥΑ, η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών. Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο έως και δέκα (10) μήνες απασχόλησης.