Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3976) η υπ' Αριθμ.οικ.49039 - 25.07.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης".

Με την παρούσα ΚΥΑ, παρέχονται γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικονομικό έτος 2023.