Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης

Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2112), η υπ' Αριθμ.43903 - 27.04.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης".

Στόχος του Προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)1 και ισχύει.
Το Πρόγραμμα δομείται για λόγους διαχείρισης σε τρία (3) Υπο-Προγράμματα:
Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ
Β) Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής
Γ) Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλοντος
Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι ολόκληρη η επικράτεια, ενώ η  συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2021-2025.

Το Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ περιλαμβάνει έργα υποδομών αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ.
Επιλέξιμες Δαπάνες για το Υπο-Πρόγραμμα είναι:
α) Έργα για την επαναφορά των πληγεισών υποδομών αρμοδιότητας OTA σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Έργα που στοχεύουν στην αιτιολογημένη βελτίωση της ανθεκτικότητας υφιστάμενων υποδομών αρμοδιότητας OTA σε εξαιρετικά ευάλωτες περιοχές.
γ) Έργα που αφορούν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών στις πληγείσες υποδομές αρμοδιότητας OTA προκειμένου να μετριαστούν/αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικών ακραίων κλιματικών γεγονότων.
δ) Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 55 «Πόροι - Οικονομική διαχείριση» του ν. 2218/1994, Κεφάλαιο Β’ «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης». Για τα ανωτέρω έργα θα πρέπει να έχει διερευνηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και να προτείνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα εφόσον προκύπτει αρνητική απάντηση.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων, τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

Αναλυτικά, παρατίθεται η διαδικασία που αφορά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από το Υπο-Πρόγραμμα, μετά από την επέλευση της θεομηνίας και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή την οριοθέτησή της ως πληγείσας από θεομηνία.

Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης

Σε ΦΕΚ η έγκριση ειδικού προγράμματος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας.

Διαβάστε περισσότερα