Παράταση ισχύος της υπ'αρ.33/2006 Π.Υ.Σ. μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023

Παράταση ισχύος της υπ'αρ.33/2006 Π.Υ.Σ. μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 244), η Πράξη 34 της 21ης/12/2022 με τίτλο: "Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280)".

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα πράξη,  με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 30η Ιουνίου 2023, η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή ισχύει κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 56/2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
Παράταση ισχύος της υπ'αρ.33/2006 Π.Υ.Σ. μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 30η Ιουνίου 2023, η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. περί αναστολής των διορισμών και προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα