Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1879) η υπ' Αριθμ. 36170 - 14.04.2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: "Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως προβλέπεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία οικ.40331/ Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Β’ 3520), για το έτος 2022.".

Βάσει της ως άνω απόφασης, η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4, για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 (Ε11: γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), παρατείνεται για το έτος 2022, έως και την 30η Ιουνίου 2022.