Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023

Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 5280) η υπ' Αριθμ. Α.1133/2023 ΚΥΑ, με τίτλο: "Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023, λόγω τεχνικής αδυναμίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους από 29.8.2023 έως 31.8.2023".

Ειδικότερα ορίζεται πως τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023, δύνανται να υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023 και να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου που προκύπτει από αυτή, μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4987/2022Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 από ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023 μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023, για τον φόρο που θα προκύψει από την δήλωση αυτή. Ειδικά, για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση κατά τα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια δύναται να υποβληθεί μέχρι ώρα 17:00 της 4ης Σεπτεμβρίου 2023. Oι καταβολές του φόρου από την 1η έως και την 4η Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω συστήματος πληρωμών IRIS.Η παρούσα ισχύει από την 31η Αυγούστου 2023

Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα