Τροποποίηση προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.

Τροποποίηση προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 827), η υπ' Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.15171 - 17.02.2022 ΚΥΑ, με τίτλο:
" Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332)."