Νέα τροποποίηση των όρων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης

Νέα τροποποίηση των όρων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. 49552 ΕΞ 2022 - 12.04.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1952), με τίτλο: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/ 30-06-2021 (Β’ 2872), όμοιες".

Βάσει της εν λόγω ΚΥΑ:
Α) Η παρ. α’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: «Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 29/07/2022. Από 01/08/2022 έως 31/08/2022 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης μέχρι 29/07/2022 από αυτούς, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05/08/2022».
Β) Η παράγραφος β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. Δ της υπό στοιχεία 51872ΕΞ2021/28-04-2021 (1798 Β’) όμοιας, τροποποιείται ως εξής: «β) Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας. Εξαιρετικά για το έτος 2022, το ύψος του ανταλλάγματος για τους Δήμους: α) Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και β) Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καθορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας».
Γ) Η παράγραφος στ’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. 9 της υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β΄ 2198) και με την παρ. Ε της υπό στοιχεία 51872ΕΞ2021/ 28-04-2021 (Β΄ 1798) όμοιας, τροποποιείται ως εξής: «στ) Μέχρι τις 31.10.2022, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)».
Δ) Ομοίως, η παράγραφος ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής: «ζ) Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο».
Ε) Η παράγραφος η’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία προστέθηκε στο άρθρο με την υπό στοιχεία 66404ΕΞ2020/29-06-2020 και της οποίας επήλθε τροποποίηση με την παρ. Ζ της υπό στοιχεία 51872ΕΞ2021/28-04-2021 (Β΄ 1798) όμοιας, τροποποιείται ως εξής: «η) Ειδικά για το έτος 2022, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες τους, του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α’ 11), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους»