Παρατείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Παρατείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5537), η υπ' Αριθμ.71131/2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: " Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28528/04.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 2267)".

Βάσει της εν λόγω απόφασης,  το πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων και των Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ολοκληρώνεται την 30η Νοεμβρίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 28528/04.05.2022 (Β’ 2267) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Παρατείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Μέχρι την 30η Νοεμβρίου είναι δυνατή η επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα