Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 6506) η υπ' Αριθμ.86218-2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα".

Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τα οποία ισχύουν σωρευτικά, ορίζονται:
α. Το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού έτους 2022 και
β. το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Ιδίως,  συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και
β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.
Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, συστήνονται Μ.Ε.Ε., με απόφαση του οικείου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.
Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Σε ΦΕΚ τα εξειδικευμένα κριτήρια για τη σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ Α' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα.

Διαβάστε περισσότερα