Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του δημοσίου

Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3819), η υπ'  Αριθμ.67442 - 18.07.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/ 20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης".

Με την παρούσα ΚΥΑ, τροποποιούνται οι διατάξεις του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».


Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του δημοσίου

Σε ΦΕΚ τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά τους όρους του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε φορείς του δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα