Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπών Ελέγχου στους ΟΤΑ Ά βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών

Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπών Ελέγχου στους ΟΤΑ Ά βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.90264 - 28/12/2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.".

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπής Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (εφεξής Ο.Τ.Α. α’ βαθμού) της χώρας, με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4795/2021 και σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Σε κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που έχει συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του ν.4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπών Ελέγχου στους ΟΤΑ Ά βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών

Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύστασης επιτροπών ελέγχου στους ΟΤΑ Α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Διαβάστε περισσότερα