Σ.Φ.Η.Ο.: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης μέχρι και την 30η/09/2022

Σ.Φ.Η.Ο.: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης μέχρι και την 30η/09/2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 4152), η υπ' Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/79891/1029 - 29.07.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).".

Βάσει της εν λόγω ΚΥΑ:
  • Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 1 42), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) και παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3131), οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/14.9.2021 (Β’ 4351), οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/9.12.2021 (Β’ 5775), ΥΠΕΝ/ ΔΜΕΑΑΠ/27997/211/22.3.2022 (Β’ 1390) και οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΜΕΑΑΠ/67251/775/30-6-2022 (Β’ 3704) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), από τη λήξη της έως και την 30η.9.2022.
  • Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 4936/2022 (Α’ 105) και παρατάθηκε με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 67251/775/30-6-2022 απόφαση (Β’ 3704) από τη λήξη της έως και την 30η.9.2022.