Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).

Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2764), η υπ' Αριθμ. 21145 ΕΞ 2022 - 31.05.2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με τίτλο: " Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.)".

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη διακίνηση μη διαβαθμισμένων, περιορισμένης χρήσης και εμπιστευτικών, εισερχόμενων και εξερχόμενων ηλεκτρονικών εγγράφων των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), μέσω του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).
Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα που έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα ή άκρως απόρρητα ή απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση αντιγράφων.
Για τη διακίνηση διαβαθμισμένων, εμπιστευτικών και περιορισμένης χρήσης εγγράφων ο φορέας αποστολής μεριμνά για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ιδίως με μεθόδους κρυπτογράφησης και σε συνεννόηση με τους παραλήπτες.
Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα διακινούνται μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα σε μία από τις μορφές των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020.