Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1390) η υπ' Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 - 22.03.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).".

Βάσει της ως άνω απόφασης,  παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) και παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 (Β’ 3131), οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/14.9.2021 (Β’ 4351) και την οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/9.12.2021 (Β’ 5775) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), έως και την 30η.6.2022.


Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι έχουν προθεσμία μέχρι την 30η/06/2022 για να υποβάλουν Σ.Φ.Η.Ο..

Διαβάστε περισσότερα