Παράταση προθεσμίας καταβολής Α΄δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Παράταση προθεσμίας καταβολής Α΄δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 23) ο Νόμος 4890/2022 «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.».

Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο δεύτερο της από 28.01.2022 Π.Ν.Π.: Παράταση προθεσμίας καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών/δόσεων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κυρωθείσας από 28.01.2022 Π.Ν.Π., για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/οντότητες), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών/δόσεων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 κατά το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (A’ 207), έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 αντί της 31ης Ιανουαρίου 2022, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Άρθρο 8: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4871/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 30ή.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), μέχρι και την 28η.2.2022.