Σε ΦΕΚ ο Ν.5056/2023 περί της κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ

Σε ΦΕΚ ο Ν.5056/2023 περί της κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 163) ο Νόμος 5056/2023: "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών".

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται έως την 15η.11.2023 και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29 νομικά πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση.(παρ.1 άρθρο 52 του Ν.5056/2023)