Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με αναπηρία για τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με αναπηρία για τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3747) η υπ'  Αριθμ.45963 - 11.07.2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών".

Βάσει της ως άνω απόφασης,  καθορίζεται, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι θέσεις που έχουν κατανεμηθεί στον πίνακα Α.2 της υπ’ αρ. 50/04-11-2021 εγκριτικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, και πρόκειται καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών.


Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με αναπηρία για τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Σε ΦΕΚ η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται η κάλυψη θέσεων στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, από άτομα με αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα