Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον ορισμό εμπειρογνωμόνων

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον ορισμό εμπειρογνωμόνων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.ΓΓΑΔΔΤ 320/6648 - 18.04.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2544), με τίτλο:
"Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021 σχετικά με τον ορισμό εμπειρογνωμόνων".

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών καθώς και κάθε συναφούς διαδικαστικού θέματος για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 και την παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Αν κατά την εκτέλεση/παροχή συγκεκριμένου έργου (διαβεβαιωτικού ή συμβουλευτικού) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διαπιστωθεί ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την εκτέλεση μέρους αυτού, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εισηγείται στον επικεφαλής του φορέα τον ορισμό εμπειρογνώμονα από το προσωπικό του ιδίου φορέα ή άλλων φορέων του άρθρου 2 του ν. 4795/2021. Με την εισήγηση αιτιολογείται η αδυναμία εκτέλεσης του μέρους του έργου αυτού από τη Μονάδα, και προσδιορίζονται α) οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εμπειρία που απαιτείται να έχει ο εμπειρογνώμονας και β) το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του ορισμού στην εν λόγω ΚΥΑ.