Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 2267),  η υπ' Αριθμ. 28528 - 04.05.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.".

Με την εν λόγω απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων και των περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.
Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως από απαλλοτριώσεις, από εργατικές διαφορές, από επιστροφή εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων κ.λπ.).
Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2 των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Ελλείψει του εν λόγω πιστοποιητικού, δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση του δήμου ή της περιφέρειας.
Δεν επιχορηγούνται οι δικαστικές αποφάσεις και οι διαταγές πληρωμής που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Δεν επιχορηγούνται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, ως προς το νόμω βάσιμο αυτών, υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητεί τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αναλυτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης παρέχονται την απόφαση, ενώ  το πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Σε ΦΕΚ η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων και των περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα