Έλεγχος και ενέργειες ενημέρωσης στοιχείων προσωπικού στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Έλεγχος και ενέργειες ενημέρωσης στοιχείων προσωπικού στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 15913 - 10.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Έλεγχος και συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης σύμβασης εργασίας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Διαγραφή προσωπικού με ληγμένη σύμβαση".

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στα δεδομένα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ) της 14ης Φεβρουαρίου 2022 διαπιστώθηκε ότι πολλοί φορείς της Τ.Α είτε αμελούν να διαγράψουν από την εφαρμογή το μη τακτικό προσωπικό τους με ληγμένη σύμβαση εργασίας / θητείας (οφείλουν να το πράττουν μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης τους), είτε δεν έχουν συμπληρώσει καν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης στο απαιτούμενο πεδίο, με αποτέλεσμα να προκύπτει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικής κατάστασης, διογκώνοντας και καθιστώντας αναξιόπιστα τα στοιχεία προσωπικού στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, παρατηρείται απογεγραμμένο προσωπικό σε φορείς οι οποίοι είναι ανενεργοί, υπό την έννοια ότι έχουν καταργηθεί, συγχωνευτεί, λυθεί και τελούν υπό εκκαθάριση ή έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους και ενδεχομένως το προσωπικό τους, εν όλω ή εν μέρει, να έχει μεταφερθεί σε άλλο φορέα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι φορείς Τ.Α. το αργότερο έως την Πέμπτη 31/3/2022, όπως ελέγξουν την ημερομηνία λήξης σύμβασης που έχουν καταχωρήσει στην εφαρμογή του ΜΑΔΕΔ διορθώνοντάς την, εφόσον δεν έχει λήξει, και στη συνέχεια διαγράφοντας τα απογεγραμμένα άτομα των οποίων η σύμβαση / θητεία πράγματι έχει λήξει. Ομοίως οφείλουν να πράξουν οι φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω πεδίο ή εμφανίζουν σε αυτό λανθασμένες εγγραφές, διαγράφοντας το προσωπικό με ληγμένη σύμβαση και συμπληρώνοντας την ημερομηνία λήξης σύμβασης για το εναπομείναν προσωπικό. Ειδικά για τους απογεγραμμένους ΑΙΡΕΤΟΥΣ επισημαίνεται ότι ως λήξη της θητείας τους θα πρέπει να συμπληρωθεί η 31η Δεκεμβρίου 2023, η οποία θα πρέπει κάθε φορά να επικαιροποιείται. Για τους ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ θα πρέπει να συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης κάθε διδακτικού έτους, ενώ για το προσωπικό που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή του ΜΑΔΕΔ με εργασιακή σχέση «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΗ» και «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ», η ημερομηνία λήξης σύμβασης, εφόσον δεν προκύπτει, μπορεί να μη συμπληρωθεί.