Έλεγχος στοιχείων σχολικών μονάδων από τους Δήμους της χώρας

Έλεγχος στοιχείων σχολικών μονάδων από τους Δήμους της χώρας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 44798 - 15.06.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται από τους Δήμους της χώρας να προβούν σε έλεγχο στοιχείων  αναφορικά με την επιφάνεια όλων των χώρων των σχολικών μονάδων, βάσει των οποίων θα γίνει ο  καθορισμός του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων της Χώρας για το επόμενο σχολικό έτος (2021-2022).

Για το σκοπό αυτό στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού
( https://aftodioikisi.ypes.gr ), στην ενότητα «Άντλησης Αρχείων»1 και υποφάκελο «ΣΧΟΛΕΙΑ», έχουν αναρτηθεί προς άντληση, αρχεία με τα στοιχεία των σχολικών μονάδων κάθε Δήμου.

Οι Δήμοι θα πρέπει να ελέγξουν τα δεδομένα κάθε γραμμής του αρχείου που τους αντιστοιχεί, και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν
- τη λειτουργία ή μη της σχολικής μονάδας (στήλη 9)
- την επιφάνεια κάθε χώρου κάθε σχολικής μονάδας (στήλη 13) και σε περίπτωση που εμφανίζει λανθασμένες ή μηδενικές τιμές να συμπληρώσουν την επιφάνεια του χώρου (ανεξαρτήτως εάν ο χώρος εμφανίζεται ενεργός ή μη ή βρίσκεται σε σχολική μονάδα με αναστολή λειτουργίας, όπου και πάλι πρέπει να συμπληρώσουν την επιφάνεια)
- το εάν πρόκειται για ενεργό ή μη ενεργό χώρο (στήλη 15)
Επισημαίνεται ότι ΜΟΝΟ οι διορθώσεις / συμπληρώσεις θα πρέπει να καταχωρηθούν από τους Δήμους στις κάτωθι στήλες του αρχείου που τους αντιστοιχεί, αναγράφοντας π.χ τα ορθά τ.μ επιφάνειας του χώρου ή διορθώνοντας το καθεστώς λειτουργίας του χώρου ή της σχολικής μονάδας.
➢ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ "9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ" (Σε περίπτωση διόρθωσης, επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα – ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
➢ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ "13. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ" (Συμπληρώνεται η επιφάνεια σε τ.μ όπου η τιμή στη στήλη 13 είναι μηδενική ή εντοπιστεί λανθασμένη)
➢ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ "15. ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΟΣ" (Σε περίπτωση διόρθωσης, επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα – ΝΑΙ = ενεργός / ΟΧΙ = μη ενεργός)
Επίσης στην τελευταία στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» μπορεί να καταχωρηθεί άλλου τύπου πληροφόρηση (π.χ αναγραφή ονομασίας λειτουργούσας σχολικής μονάδας που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα με τον αριθμό των χώρων της κάθε είδους και τη συνολική επιφάνειά τους, διόρθωση της χρήσης ή της ονομασίας του χώρου που εμφανίζεται κ.α).

Τα δεδομένα για τα οποία δεν καταχωρηθεί διόρθωση από το Δήμο, θα θεωρηθεί ότι ελέγχθηκαν από αυτόν και βρέθηκαν ορθά, άρα επιβεβαιώνονται. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και τυχόν διόρθωση / συμπλήρωση των δεδομένων του πίνακα, κάθε Δήμος θα πρέπει να αναρτήσει το συμπληρωμένο αρχείο του στον προαναφερθέντα ειδικό διαδικτυακό τόπο, τροποποιώντας την ονομασία του αρχείου σε SXOLEIA_ και διατηρώντας την ίδια μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Το αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί ακόμα και από τους Δήμους που δεν θα εντοπίσουν προβλήματα και ελλείψεις στα δεδομένα και ως εκ τούτου δεν συμπληρώσουν τις σχετικές στήλες, προκειμένου η υπηρεσία μας να γνωρίζει ότι προέβησαν στον έλεγχο και επιβεβαιώνουν όλα τα δεδομένα του πίνακα που τους αντιστοιχεί.
Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχουν αναρτήσει στον τόπο όλοι οι Δήμοι τον πίνακα που τους αντιστοιχεί έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ..


Έλεγχος στοιχείων σχολικών μονάδων από τους Δήμους της χώρας

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά από τους Δήμους της χώρας να προβούν σε έλεγχο στοιχείων των σχολικών μονάδων, με σκοπό τον καθορισμό του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος.

Διαβάστε περισσότερα