Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1158 /οικ.1863 - 31.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)".

Δια της παρούσας καλούνται οι φορείς για την υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών μέσω του ΕΣΚ.
Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:
-Πρώτο στάδιο - Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς: οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.
- Δεύτερο στάδιο: Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων:  Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, όπως διαγραφή ή/και προσθήκη θέσεων και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ).

Η υποβολή των αιτημάτων διενεργείται από τις 6/2/2023 έως και τις 20/2/2023. 
Επισημαίνεται πως κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των θέσεων του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022, οι οποίες «έκλεισαν» χωρίς επιλογή υπαλλήλου, προκειμένου οι θέσεις αυτές να αποδεσμευτούν πριν από τις 6/2/2022, ώστε να δύνανται να προκηρυχθούν στον τρέχοντα κύκλο.