Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. Πρωτ.: 97017 - 30.12.2021 Εγκύκλιος 942 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)".

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4876/2021, παρατείνονται έως την 31η.7.2022:
 ● η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α΄134)
 ● η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου.
 ● η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2022, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.