Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών

Με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.4964/2022 "Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις"  παρατείνεται έως την 31η.7.2023, για τους, εν λειτουργία, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων τους, η προθεσμία για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου καθώς και απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου. Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων τους, και λαμβανομένου υπόψη ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών και μη συμμόρφωσης των σταθμών στις διατάξεις που ορίζουν τις υποχρεώσεις, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, η άδειά τους ανακαλείται, κρίθηκε αναγκαία η παράταση των σχετικών προθεσμιών.

Παρατίθεται ως κατωτέρω η εν λόγω διάταξη:
Άρθρο 164: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019

Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 13 Παράταση προθεσμιών 

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.7.2023 για τις εξής περιπτώσεις: α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018, β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018. 

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται έως την 31η.7.2023. 

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται. 

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ’ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως την 31η.7.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών

Μέχρι την 31η.07.2023 παρατείνεται η προθεσμία για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης για τα κτίρια των παιδικών σταθμών.

Διαβάστε περισσότερα