Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.1107 - 24.01.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών".

Παρατίθεται απόσπασμα της εγκυκλίου ως κατωτέρω:
'Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και την ενδεχόμενη αδυναμία προσέλευσης στην εργασία εργαζόμενων σε φορείς του Δημοσίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας συνιστάται, ανεξαρτήτως ποσοστού τηλεργασίας που έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία βάσει του οικείου πλάνου εργασιών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως στο μέγιστο δυνατό ποσοστό και κατά τρόπο που να μην διαταράσσει, κατά το δυνατόν, την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Ωστόσο, δεδομένου ότι αφενός στην οικεία νομοθεσία δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αφετέρου δεν έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς για την πολιτική προστασία απόφαση για την αναστολή, ολικώς ή μερικώς, της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ενδεχόμενη απουσία τους από την εργασία με άδεια που θα χορηγηθεί με βάση τις κείμενες για κάθε κατηγορία προσωπικού διατάξεις. Τέλος, καλούνται οι επικεφαλείς εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους κατά την 12η μεσημβρινή σήμερα, 24/01/2022. Εξυπακούεται ότι η πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου με ευθύνη του επικεφαλής κάθε δημόσιας υπηρεσίας, θα επιτραπεί η πρόωρη αποχώρηση εκείνων των υπαλλήλων, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας κακοκαιρίας και αντιστοίχως θα συντονιστεί και θα εξασφαλιστεί η στελέχωση εκείνων των υπηρεσιών του φορέα τους, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.'