Ανάρτηση στοιχείων αναρρωτικών αδειών στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.

Ανάρτηση στοιχείων αναρρωτικών αδειών στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 3996 - 21.01.2022 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο: " Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021".

Βάσει του ανωτέρω, ζητείται η ανάρτηση πίνακα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. σε θέματα προσωπικού, στον οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τα αιτήματα υπαλλήλων που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές κατά την περίοδο 1/7/2021 έως 31/12/2021 (β΄εξάμηνο 2021).

Στον πίνακα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα αιτήματα που υπέβαλλαν υπάλληλοι σε προηγούμενο εξάμηνο και είτε η παραπομπή τους στην υγειονομική επιτροπή έγινε εντός του β΄εξαμήνου του 2021, είτε εκκρεμεί στην υπηρεσία. Η περίπτωση που το αίτημα υπαλλήλου και η παραπομπή αυτού σε υγειονομική επιτροπή έγινε σε προηγούμενο εξάμηνο και η εξέταση ή η ενημέρωση της Διεύθυνσης Προσωπικού έγινε στο β΄ εξάμηνο του 2021 δεν καταχωρείται στον πίνακα.
Σε κάθε περίπτωση καταχώρισης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του υπαλλήλου (σε μορφή ημέρα\μήνας\έτος), ενώ η μη συμπλήρωση λοιπών πεδίων για το ίδιο αίτημα θα σημαίνει ότι το εν λόγω στάδιο εκκρεμεί. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση των ημερομηνιών, με παρακολούθηση της χρονικής αλληλουχίας των σταδίων, καθώς δεν είναι δυνατόν να συμπληρώνεται π.χ η ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος χωρίς να έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία παραπομπής του αιτήματος και η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τον υπάλληλο, ούτε είναι δυνατόν η ημερομηνία παραπομπής του αιτήματος στην Υγειονομική Επιτροπή να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από τον υπάλληλο. Ο συμπληρωμένος πρότυπος πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο ( https://aftodioikisi.ypes.gr) το αργότερο έως 15-2-2022 και ώρα 17:00, με την ονομασία ANAROTIKES5_ , σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης και ανάρτησης που είχαν δοθεί στο προαναφερθέν υπ’ αρ. 3898/20-1-2020 έγγραφό.
Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του συγκεκριμένου πίνακα και τυχόν αποστολή του με καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθεί υπόψη.
Στην περίπτωση που ο φορέας σας δεν είχε αίτημα παραπομπής στο κρίσιμο χρονικό διάστημα, δεν απαιτείται να αναρτήσει πίνακα, ούτε απαιτείται να ενημερώσει σχετικά.