Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Με το υπ'Α.Π.:οικ.47024ΕΞ2022 - 13/11/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ", παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με την αναβάθμιση των υποδομών λογισμικού του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Ιδίως, επισημαίνεται πως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η ενισχυμένη συμβατότητα της εφαρμογής με διευρυμένο αριθμό σύγχρονων φυλλομετρητών (web browsers) καθώς και η διάθεση νέας, βελτιωμένης αισθητικά και τεχνικά, διεπαφής χρήστη (user interface - UI) καθώς και η διάθεση της εφαρμογής και στην Αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω, από τη Δευτέρα 14.11.2022 και ώρα 18.00, το αναβαθμισμένο υποσύστημα ΚΗΜΔΗΣ θα είναι προσβάσιμο μέσω του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΚΗΜΔΗΣ» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr  ή www.eprocurement.gov.gr).

Η τρέχουσα ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2» για απευθείας πρόσβαση των χρηστών στο ΚΗΜΔΗΣ καταργείται.

Σημειώνεται πως έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του εγχειριδίου του ΚΗΜΔΗΣ, στο οποίο και αποτυπώνονται οι νέες οθόνες της εφαρμογής.