Ανανέωση των συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων και παράταση της περιόδου πρόσληψης ναυαγοσώστη

Ανανέωση των συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων και παράταση της περιόδου πρόσληψης ναυαγοσώστη

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις", σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο της ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών μέσω των εκλογών.

Επιπλέον, με το εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα να ανανεωθούν οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις  καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 99:
'Συµβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α΄177) στο πλαίσιο των µέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να ανανεωθούν από τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής των οικείων Ο.Τ.Α.. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).'

Προβλέπεται επίσης παράταση της έναρξης της χρονικής περιόδου πρόσληψης και δραστηριοποίησης των ναυαγοσωστών. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 101:
'Ειδικά για το τρέχον έτος 2021, η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην περ. γ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) εκκινεί την 22α Ιουνίου 2021. Συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί δυνάµει του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (Α΄166) είναι νόµιµες και έχουν πλήρη ισχύ.'Ανανέωση των συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων και παράταση της περιόδου πρόσληψης ναυαγοσώστη

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων καθαριότητας των σχολικών μονάδων και παρατείνεται ο χρόνος για τις πρόσληψεις ναυαγοσωστών

Διαβάστε περισσότερα