Αναπροσδιορισμός Δικαιωμάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Αναπροσδιορισμός Δικαιωμάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 1254), η υπ' Αριθμ. 3113.11/16804 - 09.03.2022 ΚΥΑ, με τίτλο:
" Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122.1/03/04/03-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 310).".

Με την ανωτέρω ΚΥΑ,  αντικαθίστανται οι παρ. A4 και Β1 της υπ’ αρ. 8122.1/ 03/04/03-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 310), αναφορικά με τα δικαιώματα ελλιμενισμού και προσόρμισης.