Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2021

Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ' αρ.πρωτ.: 150345 - 26.11.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών,  με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τις δεσμεύσεις και την απορρόφηση πιστώσεων.