Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022

Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 70463 - 28.09.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022".

Με το παρόν έγγραφο, καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες,τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ, σε περίπτωση ενδιαφέροντος να αποστείλουν , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τα υποδείγματα, διαβιβαστικό έγγραφο, υπογεγραμμένο σε 2 αντίτυπα. Η ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου (αρχείο μορφής word) θα πρέπει να αποθηκευτεί άπαξ σε έναν οπτικό δίσκο (CD), ο οποίος πρέπει να διαβιβαστεί στην υπηρεσία του Υπουργείου, ως συνημμένο του έντυπου εγγράφου. Οι φορείς που δεν επιθυμούν να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης δεν απαιτείται να ενημερώσουν σχετικά το Υπουργείο.Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο καλούνται οι φορείς του δημοσίου να δηλώσουν τυχόν βούλησή τους για να απασχολήσουν άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία.

Διαβάστε περισσότερα