Αξιολόγηση προσωπικού: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ

Αξιολόγηση προσωπικού: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381 - 11.01.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ".

Ειδικότερα, για την Αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σε συνέχεια της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
- Έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τους Αξιολογητές, διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή η επισήμανση των εκθέσεων αξιολόγησης ως ολοκληρωμένων ή μη. Ως ολοκληρωμένες σημαίνονται από το σύστημα οι εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον έναν αξιολογητή, ενώ ως μη ολοκληρωμένες εκείνες που έχουν υποβληθεί μόνο από τον αξιολογούμενο ή είναι κενές. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού η ηλεκτρονική εφαρμογή ορίζει ως έγκυρες και θέτει αυτόματα την ένδειξη «Ναι» σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης. Ως έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης θεωρούνται αυτές για τις οποίες είτε δεν προέκυψαν αστοχίες ή λάθη κατά τη συμπλήρωσή τους ή προέκυψαν αστοχίες και λάθη - για τα οποία ωστόσο υπήρχε δυνατότητα διόρθωσης κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης - κι ως εκ τούτου, οι εν λόγω εκθέσεις αξιολόγησης έχουν ορθώς συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικά οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα , των οποίων το προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130/23.07.2021) και στις διατάξεις του ν. 4369/2016 περί αξιολόγησης της απόδοσης, θα πρέπει, κατά το τρέχον στάδιο του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, να εξετάσουν προσεκτικά αν κατά το διάστημα διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, το προσωπικό αυτό τελούσε σε αναστολή καθηκόντων σύμφωνα με την περίπτωση α΄της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν.4820/2021. Δεδομένου ότι το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων έχει ως συνέπεια την αποχή του υπαλλήλου από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων υπηρεσιακών καθηκόντων του, υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων δεν εδύναντο να συμπράξουν στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έως ότου αρθεί το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων. Για το λόγο αυτό ηλεκτρονικές εκθέσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συμμετοχή αξιολογούμενου ή αξιολογητή κατά το διάστημα που τελούσε σε αναστολή καθηκόντων θα πρέπει να σημαίνονται ως «μη έγκυρες» στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η έκθεση δύναται να επανυποβληθεί σε έντυπη μορφή μόνο από τους συμμετέχοντες – αξιολογούμενο, αξιολογητή/ές – οι οποίοι, κατά το τρέχον Στάδιο, δεν τελούν σε αναστολή καθηκόντων, είτε γιατί το διοικητικό μέτρο της αναστολής δεν επιβλήθηκε σε αυτούς ποτέ, είτε γιατί τους επιβλήθηκε αλλά πλέον, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, έχει αρθεί. Κατ’ εξαίρεση - και προκειμένου να αποφευχθεί το πρόσθετο διοικητικό βάρος - στην περίπτωση που κατά το χρόνο διενέργειας του Ελέγχου Εγκυρότητας – όλοι οι συμμετέχοντες –αξιολογούμενος και αξιολογητής/-ες- δεν τελούν πλέον σε αναστολή καθηκόντων κι ως εκ τούτου δύνανται να συμπράξουν στην έκθεση αξιολόγησης, προκρίνεται η επιλογή της διατήρησης και άρα μη ακύρωσης της ηλεκτρονικής έκθεσης μόνο εκ του λόγου αυτού.