Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2022: Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β'

Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2022: Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β'

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 37 /οικ.14383 - 04/09/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’".

Ειδικότερα,  μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης των υφισταμένων τους. Περαιτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν στη διαβίβαση των ανώνυμων ερωτηματολογίων προς τους αρμόδιους Αξιολογητές Β’ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού, κατά το τρέχον στάδιο, έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις στα Γενικά Στοιχεία των Αξιολογούμενων ή στον ορισμό των Αξιολογητών Β’, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης των εκθέσεων που έχουν καταχωρηθεί ως «χειρόγραφες».

Κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’ οφείλει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος.