Αξιολόγηση προσωπικού Ο.Τ.Α.: Παράταση έως 03/09/2021

Αξιολόγηση προσωπικού Ο.Τ.Α.: Παράταση έως 03/09/2021

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου η παράταση της προθεσμίας για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ. 13594/2.7.2021 (ΑΔΑ: 63ΤΜ46ΜΤΛ6-ΜΨ1) Εγκύκλιο, έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο, την ενημέρωση και οριστικοποίηση των εγγραφών αξιολόγησης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους.