Αξιολόγηση Προσωπικού ΟΤΑ 2020: Παράταση προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας & οριστικής υποβολής έκθεσης αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προσωπικού ΟΤΑ 2020: Παράταση προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας & οριστικής υποβολής έκθεσης αξιολόγησης

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η παράταση της προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας και οριστικής υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α΄.

Παρατίθεται απόσπασμα της ανακοίνωσης:
' Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τρίτη 30/11/2021.

Οι Αξιολογητές Α’, που έχουν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, καλούνται να συμπληρώσουν την βαθμολογία στις εκθέσεις αξιολόγησης και να τις υποβάλουν οριστικά το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει οριστικά τη βαθμολογία – ακόμα και αν έχει υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης - η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β.'

Αξιολόγηση Προσωπικού ΟΤΑ 2020: Παράταση προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας & οριστικής υποβολής έκθεσης αξιολόγησης

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας και οριστικής υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για το έτος 2020.

Διαβάστε περισσότερα