Αποδεκτά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τα έγγραφα που εκδίδονται από ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Αποδεκτά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τα έγγραφα που εκδίδονται από ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5354), Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: "Λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού»".

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός της δυνατότητας έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων με τη χρήση των ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», που είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ). Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και απευθύνονται προς τους φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/ 2020 (Α’ 184) και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, δημοσιεύτηκε έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία  παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ανωτέρω απόφαση.

Ιδίως αναφέρεται πως τα έγγραφα που εκδίδονται από τις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές εφαρμογές έχουν την ίδια ισχύ με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), επέχουν θέση έγγραφου τύπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 160 του Αστικού Κώδικα και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (φορείς-λήπτες) ως τέτοια.