Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ λόγω ασυμβίβαστου κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών

Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ λόγω ασυμβίβαστου κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.:91774/2023 Εγκύκλιος 1215 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών προσώπων αυτών, λόγω ασυµβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022".

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 και επειδή, όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία (άρθρα 10 και 48 του ν. 4804/2021, όπως ισχύουν), είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του αιρετού δήµου ή περιφέρειας µε την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου στον ίδιο δήµο ή στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία µετέχουν οι φορείς αυτοί.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια απόσπασης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ώστε να µην καταληφθούν από το ασυµβίβαστο και εκπέσουν από το αιρετό αξίωµα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:
Υποβολή αίτησης
Α. Υπάλληλοι δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε δήµο ή σε πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει ο δήµος και έχουν εκλεγεί δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων στον ίδιο δήµο, δύνανται να αιτηθούν την απόσπασή τους σε άλλη  υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήµου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήµο όπου εξελέγησαν, λ.χ. σε όµορο δήµο.
Β. Αντίστοιχα, υπάλληλοι δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε περιφέρεια ή σε πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία µετέχει η περιφέρεια και έχουν εκλεγεί Περιφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύµβουλοι στην ίδια Περιφέρεια, δύνανται να αιτηθούν την απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία, εντός της Περιφερειακής Ενότητας της επιλογής τους.
- Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο στον φορέα υποδοχής της επιλογής του, µε κοινοποίηση στον φορέα προέλευσης.
- Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την επικύρωση της εκλογής από το αρµόδιο δικαστήριο (άρθρο 36 του ν.4804/2021).
- ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που τελούν ήδη σε απόσπαση ως αιρετοί, για την τρέχουσα θητεία.
- ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που διανύουν τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία (σχετική η αριθµ. 369/2011 Γνµδ. ΝΣΚ, αποδεκτή).
- ∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης υπάλληλοι οι οποίοι δεσµεύονται µε δεκαετή παραµονή στην υπηρεσία διορισµού, λόγω εντοπιότητας.

Έκδοση απόφασης - Φορέας καταβολής μισθοδοσίας
Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού. Ειδικότερα, ο φορέας υποδοχής αποστέλλει:
- Την αίτηση του ενδιαφεροµένου
- Την απόφαση επικύρωσης εκλογής από το αρµόδιο δικαστήριο
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών του υπαλλήλου
- Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον εποπτεύοντα Υπουργό, ο οποίος εκδίδει σχέδιο απόφασης απόσπασης που συνυπογράφεται και από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών.  Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου σε άλλο ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού ή σε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, η απόφαση εκδίδεται από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η ισχύς της απόσπασης εκκινεί από την ηµεροµηνία εγκατάστασης (δηλ. 1-1- 2024) και λήγει αυτοδίκαια µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του αιρετού. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Μόνο στις περιπτώσεις υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, η µισθοδοσία βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

Η απόσπαση, ως ειδική λόγω του σκοπού της, είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, ενώ διενεργείται κατά παρέκκλιση του Ν.4440/2016.