Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δημοτολογικών εγγραφών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δημοτολογικών εγγραφών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 9052 - 11.02.2022 Εγκύκλιος 100 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών".

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 π.δ. 497/1991 (Α’ 180) για τα Δημοτολόγια της Χώρας και των άρθρων 40 και 43 ν. 344/1976 (Α’ 143) για το Ειδικό Ληξιαρχείο και για τα Προξενεία, περί της σύνταξης ή μεταγραφής ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα Δημοτολόγια της Χώρας, δημιουργείται νέα λειτουργικότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», που αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις, εγγραφές και πιστοποιητικά δημοτολογίου και αποφάσεις Δημάρχου. Η ως άνω νέα λειτουργικότητα καταργεί την υφιστάμενη και χρονοβόρα αναζήτηση ληξιαρχικών πράξεων, πιστοποιητικών δημοτολογίου και αποφάσεων Δημάρχου, η οποία γίνεται πλέον μέσω της οντότητας «πολίτης» στο οικείο υποσύστημα του Μητρώου Πολιτών.
Ειδικότερα, για την άντληση πιστοποιητικών δημοτολογίου, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και αποφάσεων Δημάρχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η έκδοση και αποθήκευση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού ή απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος ή το Προξενείο που εγείρει τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δύναται να επικοινωνεί με τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης, προκειμένου να εκδώσει και να αποθηκεύσει το αιτούμενο πιστοποιητικό. 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δημοτολογικών εγγραφών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος

Δημιουργία νέας λειτουργικότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης δημοτολογικών στοιχείων και ληξιαρχικών πράξεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Διαβάστε περισσότερα