Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196/οικ.5269 - 27.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών".

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμ από την εν λόγω εγκύκλιο:

"Μετά το πέρας της προθεσμίας για το δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αιτημάτων για πλήρωση θέσεων με μετάταξη ή κάλυψη αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2023 παρατηρήθηκαν τα εξής: Οι φορείς, τόσο κατά την πρωτογενή υποβολή των αιτημάτων όσο και κατά τον τελικό έλεγχο και έγκριση, δεν έχουν προβεί στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί κατά περίπτωση με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες μας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
- έχουν υποβληθεί αιτήματα χωρίς να έχει εναρμονιστεί ο φορέας με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232),
- δεν έχουν ενημερωθεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232),
- δεν έχουν επικαιροποιηθεί και ενημερωθεί τα περιγράμματα θέσεων εργασίας βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232).
- Έχουν αναρτηθεί περιγράμματα θέσεων εργασίας διαφορετικά από την θέση την οποία αφορούν.
- Έχουν εγκριθεί από τους εποπτεύοντες φορείς αιτήματα που δεν έχουν εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία κατά τα ανωτέρω.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι εγείρονται θέματα νομιμότητας, σας γνωρίζουμε ότι αποφασίστηκε να μην ληφθεί υπόψη κανένα αίτημα. Για το λόγο αυτό θα επαναληφθεί το πρώτο στάδιο, προκειμένου να υποβληθούν νομίμως τα αιτήματα στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023 και ως εκ τούτου επανακαθορίζονται οι προθεσμίες ως εξής:
1. Έως τις 9/4/2023: πρώτη φάση για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων από όλους τους φορείς. Για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων , θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) να΄χει εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232), β) να έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει της πράξης της περ. α και γ) να έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232) και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων με τις ανωτέρω (στ) εγκυκλίους.
2. Έως 13/4/2023: δεύτερη φάση ελέγχου και έγκρισης από τους εποπτεύοντες φορείς των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν πλέον υποβληθεί κατά τα ανωτέρω.
Τα ως άνω ισχύουν και για όσους φορείς πληρούσαν στο σύνολό τους τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, οπότε και αυτοί θα πρέπει να επαναλάβουν την υποβολή εκ νέου των αιτημάτων τους εντός των ως άνω προθεσμιών."