Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της ΕΑΔ

Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της ΕΑΔ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955 - 03.06.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας".

Η παρούσα εγκύκλιος παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στη νέα εφαρμογή e-Peitharxika στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της και έχουν την υποχρέωση να καταχωρίζουν τα στοιχεία της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών υποθέσεων στην εν λόγω εφαρμογή.

Η Ε.Α.Δ. έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων:
- των Ν.Π.Δ.Δ.,
- των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεων τους και των εποπτευομένων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
- των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους,
- των δημόσιων επιχειρήσεων,  τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους,
- των επιχειρήσεων,  τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους.

Από το πεδίο εφαρμογής της εξαιρείται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Αναλυτικά η διαδικασία πρόσβασης στην εφαρμογή και η εγγραφή των χρηστών.

Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της ΕΑΔ

Σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ενημέρωση προς τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης για τη διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika».

Διαβάστε περισσότερα