Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού - Τροποποίηση Απόφασης

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού - Τροποποίηση Απόφασης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5026), ΚΥΑ με τίτλο: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794)»".

Λόγω της ανάγκης να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς και οι λόγοι εξαίρεσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίστηκαν εκ νέου τροποποιήσεις ως προς τους λόγους απαλλαγής από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της σχετικής διαδικασίας.