Διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/903/οικ.11346 - 11.07.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας".

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων μετακινήσεων/μετατάξεων υπαλλήλων μέσω του ΕΣΚ, και την σύνδεση τους με τις θέσεις του οργανογράμματος του νέου φορέα που είναι ενημερωμένες από το υποσύστημα της κινητικότητας με αιτιολογία «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» καθώς και την ενημέρωση των δεδομένων που αφορούν τις θέσεις αυτές, έχει δημιουργηθεί νέα λειτουργικότητα στις διαθέσιμες ενέργειες που εμφανίζονται στην φόρμα παρουσίασης των αναλυτικών στοιχείων της εγγραφής «Ιστορικό Ενεργειών» του υπαλλήλου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Συμπλήρωση Στοιχείων ΕΣΚ».
Η εν λόγω λειτουργικότητα σύνδεσης θα παρέχεται μόνο στους χρήστες που διαθέτουν τους παρακάτω ρόλους στην εφαρμογή: 
- Διευθυντής Προσωπικού
- Διαχειριστής Προσωπικού

Η επιλογή «Συμπλήρωση Στοιχείων ΕΣΚ» εμφανίζεται στο «Ιστορικό Ενεργειών» υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση του υπαλλήλου στο νέο φορέα (φορέας υποδοχής) 
 • Η ενέργεια που θα ενημερωθεί είναι η «Μετακίνηση προς την Δ/νση Προσωπικού»
 • Η αιτιολογία της μετακίνησης θα πρέπει να είναι «Μετάταξη βάσει Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Ν4440/2016» 
 • Η κατάσταση να είναι «Ενέργεια που έχει ολοκληρωθεί» 
 • Η εγγραφή να μην έχει ήδη συνδεθεί με άλλη θέση κινητικότητας 
 • Ο υπάλληλος καλύπτει στην πραγματικότητα την δεδομένη χρονική στιγμή την θέση για την οποία επιλέχθηκε (για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 της παρούσας).
Οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης σύνδεσης του υπαλλήλου με την θέση του οργανογράμματος στα πλαίσια του ΕΣΚ, είναι οι εξής:
 • Η θέση κινητικότητας που δήλωσε ο χρήστης ανήκει στον φορέα, στον οποίο ανήκει και η Διεύθυνση Προσωπικού (ΔΠ) στην οποία μετακινήθηκε ο υπάλληλος 
 • Η θέση κινητικότητας συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις του κύκλου κινητικότητας που δήλωσε ο χρήστης και βρίσκεται σε κατάσταση «Έκλεισε με Επιλογή Υπαλλήλου»
 • Η εργασιακή σχέση του συνδεόμενου υπαλλήλου και η εργασιακή σχέση της θέσης του οργανογράμματος ταυτίζονται.
 • Σε περίπτωση συνδεόμενου υπαλλήλου ΙΔΑΧ σε θέση μονίμου τότε απαιτείται να έχει δημιουργηθεί κενή προσωποπαγής θέση και να γνωρίζουμε τον κωδικό της. 
 • Ο υπάλληλος έχει κάνει αίτημα στον συγκεκριμένο κύκλο κινητικότητας και έχει συμπεριλάβει τουλάχιστον μια θέση του φορέα στον οποίο ανήκει η ΔΠ στην οποία μετακινήθηκε.
 • Η ημερομηνία ισχύος της μετακίνησης είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης των θέσεων στον κύκλο κινητικότητας που δηλώθηκε.
Αναλυτική διαδικασία συσχέτισης υπαλλήλου με θέση στο πλαίσιο του ΕΣΚ, παρατίθεται στο εν λόγω έγγραφο.

Διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την ολοκλήρωση μετακίνησης υπαλλήλου στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

Διαβάστε περισσότερα