Διακριτή παρακολούθηση δαπανών λόγω covid-19

Διακριτή παρακολούθηση δαπανών λόγω covid-19

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 5378 - 31.01.2022 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο: "Διακριτή παρακολούθηση δαπανών 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.".

Όπως ιδίως αναφέρεται, οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 για το έτος 2022 θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω της ανάρτησης των πρότυπων αρχείων:
➢ «COVIDOTA2022ΧΧ_» για δήμους, περιφέρειες και ΝΠΔΔ και
➢ «COVIDNPID2022ΧΧ_» για ΝΠΙΔ όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς (π.χ. για τον Ιανουάριο 2022 COVIDOTA202201_ , για τον Φεβρουάριο 2022 COVIDOTA202202_ κ.ο.κ.).

Η υποβολή του αρχείου θα πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές των φορέων, αποκλειστικά εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.