Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955 - 2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023: Προετοιμασία Αξιολογήσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού στην ηλεκτρονική εφαρμογή".

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ) Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.με θέμα: «Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου», σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη της Προετοιμασίας των Αξιολογήσεων αναφορικά με τη διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.
Ειδικότερα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των φορέων οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του ν.4940/2022, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 αυτού, καλούνται – κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2023 έως 12/1/2024 να προβούν στις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας προπαρασκευαστικές ενέργειες - μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης - για τη διενέργεια της αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2023.